O Farnosti

História Farnosti

Obec Kysucký Lieskovec mala kostol, no nemala faru. Po druhej svetovej vojne sa v ČSĽR, ktorá znova vznikla, ujala moci Komunistická strana. Presadzovala ateizmus a potláčala náboženské presvedčenie ľudí. V roku 1968 sa dostal do vlády Alexander Dubček, ktorý chcel budovať "socializmus s ľudskou tvárou". Ľudia sa cítili slobodnejší a otvorene sa hlásili k svojmu náboženskému presvedčeniu. Táto situácia umožnila v roku 1969 postaviť občanom Kysuckého Lieskovca farskú budovu. Postavili ju vedľa kostola na súkromnom a cirkevnom pozemku. Súkromný pozemok na stavbu farskej budovy veriaci darovali. Veriaci si žiadali kňaza - vlastného farára, ktorý bude mať samostatný farský úrad a bude bývať v obci. Biskupský úrad v Nitre žiadosti farníkov vyhovel. Kysucký Lieskovec sa stal samostatnou farnosťou 1. júla 1969. Ustanovil ju kapitulný vikár nitrianskeho biskupstva Dr. Ján Pásztor. Vyhlásenie o vzniku novej farnosti čítali kňazi v nedeľu na všetkých svätých omšiach v Kysuckom Novom Meste a v Kysuckom Lieskovci. Jeho znenie je nasledovné:

Milým veriacim farnosti Kysucké Nové Mesto!

Už niekoľko rokov veriaci z filiálok Kysucký Lieskovec a Lodno žiadajú, aby boli vyčlenení z farnosti Kysucké Nové Mesto a z Kysuckého Lieskovca a Lodna bola vytvorená nová farnosť. V Kysuckom Lieskovci je už postavený nový kostol, vzdialenosť od centra farnosti je až 8 km a o byt správcu fary je až do postavenia riadnej farskej budovy postarané.

Vyhovujem tejto oprávnenej a odôvodnenej žiadosti veriacich a s platnosťou od 1. júla 1969 odčleňujem z farnosti Kysucké Nové Mesto filiálky Kysucký Lieskovec a Lodno a zriaďujem z nich novú farnosť, ktorá sa bude volať Kysucký Lieskovec, okr. Čadca.

Súčasne ustanovujem za prvého správcu tejto novozriadenej farnosti vdp. Antona Kopáska, dosiaľ II. kaplána v Žiline. Od 1. 7. 1969 veriaci z Kysuckého Lieskovca ako aj Lodna vo všetkých veciach týkajúcich sa duchovnej správy budú sa obracať na správcu fary v Kysuckom Lieskovci.

Som presvedčený, že toto opatrenie poslúži pre duchovné dobro novovzniknutej farnosti. Veriacim novej farnosti kladiem na srdce, aby sa hneď od začiatku pousilovali vzorným kresťanským životom v rodinách, vo verejnom živote vytvárať také podmienky, aby sa ich farnosť stala príkladnou farnosťou. Zvlášť obraciam sa na mládež novej farnosti, aby svojím správaním, životom boli na ozdobu a česť svojich obcí a farnosti. Taktiež žiadam veriacich farnosti Kysucký Lieskovec, aby sa čím skôr postarali o riadnu a zodpovednú farskú budovu.

Tým, že sa uvoľnili od doterajšej farnosti Kysucké Nové Mesto, nech neprestane u nich šľachetný a láskyplný zväzok s doterajšou matkou - Cirkvou. Nech majú vo vďačnej pamäti všetky duchovné dobrá, ktoré odtiaľ pre nich prichádzali a preto nech ku svojej matke - Cirkvi prechovávajú úctu, vďaku, lásku a porozumenie pre jej prípadné ťažkosti.

Novej farnosti Kysucký Lieskovec želám hojnosť Božej milosti, ducha kresťanskej lásky, aby sa stala prekvitajúcou a plodonosnou ratolesťou na veľkom strome sv. Cirkvi.

Všetkých Vás požehnávam a odporúčam do ochrany Matky Božej, Preblahoslavenej Panny Márie.

Dr. Ján Pásztor, kapitulný vikár

Prvý novovymenovaný správca farnosti vdp. Anton Kopásek (*1926 - †2004)

Ostatní kňazi vo farnosti:

01. júla 1999 ho nahradil vo funkcii vdp. Mgr. Jozef Holka, ktorý pôsobil vo farnosti do 30. 6. 2001.

Od 1. 7. 2001 je vymenovaný nový správca farnosti vdp. Mgr. Pavol Kalabus, ktorý pôsobil vo farnosti do 31. júna 2010.

Dňa 14. 2. 2008 bola farnosť odčlenená z Nitrianskej diecézy a začlenená do novozriadenej Žilinskej diecézy.

Od 1. 7. 2008 je vdp. Mgr. Jozef Šuráb, hon. Dekan, ustanovený za výpomocného duchovného farnosti.

Dňa 1. 7. 2010 bol za nového správcu farnosti Kysucký Lieskovec poverený vdp. PhDr. Jozef Šamaj. 1. 7 . 2017 bol žilinským sídelným biskupom J. E. ThDr. Tomášom Galisom vymenovaný za prvého farára vo farnosti Kysucký Lieskovec .
.

Z farnosti Kysucký Lieskovec pochádza päť kňazov:
vdp. Pavel Zelina,

vdp. Adam Ddupkala

vdp. Vincent Šurina.

vdp. Jozef Šprlák

vdp. Mgr. Peter Škor

Farský kostol sv. Andreja-Svorada a Beňadika v Kysuckom Lieskovci

Farský kostol sv. Andreja-Svorada a Beňadika

Stavba Kostola V Kysuckom Lieskovci

Kysucký Lieskovec a Lodno pôvodne patrili do farnosti Kysucké Nové Mesto, kde veriaci chodievali aj na bohoslužby a prijímali ostatné sviatosti. Farníci túžili mať svoj kostol.

Dr. Andrej Paldan, farár v Kysuckom Novom Meste, bol poverený pracovnou návštevou Slovákov v USA. Odtiaľ doniesol plány, ktoré boli podkladom pre stavbu lieskovského kostola.
Po schválení Biskupským úradom v Nitre sa 6. apríla 1941 začali výkopové práce. Keď boli dokončené základy kostola (dnešného Farského pastoračného centra pod kostolom), Ministerstvo verejných prác pozastavilo stavbu.

28. júna 1942 tu na základoch kostola slávil svoju primičnú sv. omšu rodák dp. Adam Dupkala. V tento deň bol aj posvätený základný kameň kostola a 10. septembra sa pokračovalo v prácach na stavbe. V decembri bol kostol pokrytý šindľom.

18. apríla 1947 prvýkrát zaznel zvon Jakub, ktorý priviezli z kostola v Kysuckom Novom Meste. Odliatkom z tohto zvona boli vyrobené terajšie zvony.

Kostol bol dokončený v roku 1951. Nitriansky administrátor Eduard Nécsey ho posvätil a zasvätil k úcte sv. Andrejovi – Svoradovi a Benediktovi v nedeľu 23. septembra 1951.

Kostol sv. Petra a Pavla v Lodne

Kostol v Lodne

Stavba Kostola v Lodne

Základný kameň kostola posvätil Mons. František Rábek, nitriansky pomocný biskup 29. 6. 1998

Kostol sa staval svojpomocne v centre obce. Zemné práce začali už v máji 1998. V júli sa rezal krov. V roku 1999 sa zaviedla elektrina, urobili sa vnútorné aj vonkajšie omietky a oplotenie kostola. V novembri 1999 bol kostol už pokrytý plechom. V roku 2000 sa zaviedlo podlahové kúrenie, posvätili sa zvony . Stavba prebiehala v rokoch 1998 – 2000.
Kostol slávnostne posvätil v jubilejnom roku dňa 24. 6. 2000, na slávnosť Narodenia sv. Jána Krstiteľa, Jeho Eminencia Ján Chryzostom kardinál Korec, nitriansky diecézny biskup a zasvätil ho sv. Petrovi a Pavlovi.