Miništranti

Ahoj, sme miništranti z Farnosti Kysucký Lieskovec a Lodno a veľmi radi privítame medzi sebou nového člena – miništranta. Stačí prísť niekoľko minút pred svätou omšou do sakristie a niektorí z nás ťa už so všetkým oboznámia. Okrem miništrovania sa stretávame na miništrantských stretkách, v Pastoračnom centre Lienka, v lete tábory, občas ideme na nejaký výlet, zúčastňujeme sa na Dni otvorených dverí v Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre… Tak neváhaj a príď medzi nás!

Miništranti

List miništrantovi

Ahoj môj milovaný syn, môj obľúbený miništrant . ☺ Teším sa, že sa tento list dostal až k tebe, že prišiel až do cieľa. Vám ľuďom som zanechal veľmi veľa krásnych viet, príbehov a veršov vo Svätom Písme. Teraz by som ti chcel 3 z nich z 1. knihy Samuelovej pripomenúť ako môjmu miništrantovi. Napísal som tam: „Samuel posluhoval pred Pánom.“, „Chlapec Samuel rástol pred Pánom.“ a znova „Chlapec Samuel posluhoval pred Pánom pod dozorom Héliho.“ (porov. 2,18.21.3,1). Myslím si, že práve tieto veršíky sa ťa týkajú – práve teba – miništranta. Cítiš sa niekedy ako Samuel? Verím, že áno. Pokojne si ten posledný verš môžeš takto trošku upraviť: „Miništrant posluhoval pred Pánom pod dozorom kňaza.“ Miništrovanie je nádherná vec – veľmi krásny dar a veľká zodpovednosť. Buď vďačný, že môžeš miništrovať – byť tak blízko, pomáhať a slúžiť v blízkosti Mňa – tvojho Boha. Tiež si zober príklad zo Samuela z toho, že on „rástol pred Pánom.“ Chcem, aby si aj ty rástol predo mnou, pred Bohostánkom, pri oltári. Aby si si nikdy nepovedal, že miništrovanie nie je pre teba, že na to nemáš, alebo že si na to už veľký. Vytrvaj a neboj sa rásť pred mojimi očami, so mnou a v službe. Som nekonečne rád, že mi slúžiš, že miništruješ, teším sa z teba a požehnávam ťa. Patrí ti pochvala, že sa nebojíš, nehanbíš a chceš pomôcť pri slávení Eucharistie. Na záver ti predsa ešte jeden veršík na povzbudenie pripomeniem. Tento raz z Evanjelia podľa Lukáša. Je tam napísané, že Ježiš, môj Syn, keď mal 12 rokov (takže nie ďaleko od tvojho veku) „bol poslušný a vzmáhal sa v múdrosti, veku a v obľube u Boha i u ľudí.“ (porov. Lk 2,51.52). Dúfam, že aj v tomto ti je vzorom Ježiš Kristus. Buď veselý, usmievaj sa a raduj sa, že si miništrant.

Tvoj Otecko Boh

Miništranti v Kysuckom Lieskovci

Miništranti

Miništranti

Miništranti v Lodne

Miništranti