Svätá Omša 1. 4. 2020

PREDCHÁDZAJÚCE SVÄTÉ OMŠE...

Aktuálne Oznamy

Veľkonočné Trojdnie

V súvislosti s aktuálnou situáciou pandémie vírusu Covid-19 vám dávame do pozornosti nasledovné informácie:

Inštrukcie k sláveniu Veľkonočného Trojdnia upravuje dekrét Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí. Žilinský biskup k tomu upresňuje nasledovné:

a) Slávenie 35. Svetového dňa mládeže v diecéze (Kvetný víkend) a stretnutie mládeže s biskupom sa v tomto roku neuskutoční. 
b) Omšu svätenia olejov (Missu Chrismatis) bude diecézny biskup sláviť súkromne bez účasti veriacich i diecézneho presbytéria. Pri svätej omši požehná oleje.
c) Liturgická komisia Žilinskej diecézy pripravila text Individuálneho obnovenia kňazských sľubov. Kňazov pozývame k súkromnej adorácii pred Eucharistiou na Zelený štvrtok dopoludnia vo svojich kostoloch. V rámci nej nech poďakujú za kňazstvo, obnovia si svoje sľuby a takto sa zjednotia s biskupom i s ostatnými kňazmi diecézneho presbytéria.
d) Slávnostné obnovenie kňazských sľubov sa presúva na iné slávenie, v závislosti od toho, ako sa bude vyvíjať situácia v najbližšom období.
e) Obrady Posvätného Trojdnia nech slávia správcovia farností výlučne vo farských kostoloch (nie na filiálkach) bez účasti veriacich a v súlade s normami, vydanými Kongregáciou pre Boží kult a disciplínu sviatostí.

Ide predovšetkým o:
- vynechanie obradu umývania nôh a prenesenie Sviatosti oltárnej na Zelený štvrtok;
- upustenie od zriadenia Božieho hrobu v kostoloch na Veľký piatok;
- vynechanie požehnania ohňa, procesie s paškálom a záverečnej eucharistickej procesie na Veľkonočnú vigíliu.

f) Zároveň treba do Slávnostnej modlitby veriacich na Veľký piatok doplniť úmysel za chorých, zomrelých a núdznych.

Liturgické slávenia biskupa počas Veľkej noci v Katedrále Najsvätejšej Trojice v Žiline budú v týchto časoch:

  9. apríla 2020, 09.30 h - Missa Chrismatis,
  9. apríla 2020, 18.00 h - Zelený štvrtok,
10. apríla 2020, 15.00 h - Veľký piatok,
11. apríla 2020, 19.30 h - Veľkonočná vigília,
12. apríla 2020, 10.30 h - Veľkonočná nedeľa.

Duchovne sa pripojte k týmto sláveniam.

Prajeme vám veľa Božej pomoci a síl do týchto náročných dní a požehnané sviatky Veľkej noci.
 


Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí

Dekrét v čase Covid-19 (II)
 


Posolstvo Svätého Otca Františka na 35. svetový deň mládeže

V plnom znení prinášame tohtoročné posolstvo pápeža Františka mladým v oficiálnom preklade publikovanom Konferenciou biskupov Slovenska.
 


obrázok

koláž Kysucký Lieskovec Kostol sv. Petra a Pavla v Lodne Kaplnka v Rovniach

Zapojte Sa

spevacke zbory   detský kútik Kuko   miništranti

Tretí rád svätého Františka z Assisi   Komunita Útecha: Modlitby matiek   Rodina Nepoškvrnenej


     Príhovor:

Každá krajina, každý národ, každé mesto, obec i farnosť má svoju vlastnú neoceniteľnú históriu, s ktorou sú nerozlučne spojené i mnohé historické a kultúrne pamiatky.


Hodnotou každej farnosti je bezpochyby kostol- Boží i náš chrám. I keď nemusí mať vždy veľkú umeleckú hodnotu, predsa miesto i jeho úloha vo farnosti sú nenahraditeľné. A v tom je neoceniteľná hodnota.

Farnosť Kysucký Lieskovec spolu s filiálkou Lodno, je farnosťou, ktorá je živá. Je otvorená pre všetky vekové kategórie. Deti, mládež, rodiny, seniorov. Sme otvorení pre všetkých. Tešíme sa na každého.

                                                                                                                                                                                                                                                                           PhDr. Jozef Šamaj, farár a veriaci

Príhovor.

Srdečne Vás vítam na webovej stránke Farnosti svätého Andreja – Svorada a Beňadika v Kysuckom Lieskovci. Do našej patrí aj filiálna obec Lodno s kostolom zasväteným sv. Petrovi a Pavlovi.
Vo farnosti pracujem ako katechétka už deviaty rok. Katechizovať – privádzať pokrstených ľudí k Pánu Bohu – deti, mládež a dospelých – je práca krásna ale niekedy aj náročná. Spolupodieľať sa na vytváraní vzťahu k Nebeskému Otcovi je najlepšie, ak spolupracujú rodičia, učitelia a kňazi. Spoločnými silami by sa lepšie podarilo vychovať z našich detí a mládeže dobrých ľudí a kresťanov.

Verím, že aj táto naša webová stránka pomôže ľuďom na ceste k Bohu. Návštevníci tu môžu postrehnúť, že naša farnosť je veľmi živá. Snáď bude aj motiváciou pre ľudí, ktorí navštívia našu stránku. Cestujeme na pútnické miesta, vieme sa zabaviť, dokážeme si pomáhať.

Nech spoločné aktivity v našej farnosti Kysucký Lieskovec – Lodno sú povzbudením aj pre iné farnosti.

Jedine Ježiš je Cesta, Pravda a Život a o to nám ide aj v katechéze.

                                                                                              Mgr. Blanka Šamajová, katechétka
 

Vo farnosti Kysucký Lieskovec žijem niekoľko rokov a vykonávam službu akolytu. Vnímam ako veľké pozitívum rodinnú  atmosféru v tejto farnosti, týkajúcu sa vzťahov  kňazov s ľuďmi  a tiež vzájomných  vzťahov  medzi farníkmi.
Ľudia všetkých vekových kategórií, počínajúc deťmi a končiac ženami a mužmi, ktorí už na ceste do kostola
potrebujú sprievodcu, stretávajú sa na svätej omši nielen v nedeľu a počas prikázaných sviatkov, ale aj v týždni.
Naši kňazi, p. farár Jozef Šamaj, ktorý je farárom a tiež p. dekan Jozef Šurab, ktorý mu vo farnosti pomáha, formou ústretového dialógu  komunikujú  s veriacimi  a spoločne, vo svetle  Ducha Svätého  sa snažia nájsť najlepšie riešenia niekedy viac inokedy menej náročných životných situácií. Nejde to vždy ľahko, ale tak ako v každej rodine, Božia milosť a dobrá vôľa prekonajú všetky prekážky.

Som tiež dojatá tým, ako obyvatelia Lodna i Kysuckého Lieskovca, podľa miery svojho poznania,  považujú
Sviatostného Spasiteľa  za súčasť svojho  života.

Pozorujem ako mnohí napriek " modernému" trendu dnešnej doby , ktorý hlása voľnú lásku, uzatvárajú sviatosť manželstva pred tvárou Krista.

Myslím, že niet obyvateľa vo farnosti, ktorý by prechádzal do večného života bez spoluúčasti Cirkvi a jej zástupcov.
Často som svedkom toho ako manželia slávia strieborné, či zlaté jubileá, obnovujú manželské sľuby v chráme pred  eucharistickým Kristom.

Za vrchol rodinnej atmosféry považujem to , keď oslava životných jubileí, pri ktorých sa ľudia zastavujú, aby
zhodnotili svoj doterajší život, sa začína slávnostnou svätou omšou v spoločenstve bratov a  sestier  a zdieľanie radosti a vďačnosti za život pokračuje aj po eucharistickej hostine pri spoločnom stole a vzájomnom rozhovore, napodobňujúc tak prvotnú Cirkev.

Každé spoločenstvo, každá rodina sa vyvíja a napreduje vďaka modlitbe, spolupráci s Božou milosťou i vďaka jednotlivcom, ktorí sú akoby " šíriteľmi dobra " vo svojom prostredí. Kiežby nám toto všetko, modlitba , spolupráca s Božou milosťou, či  nositelia dobrej zvesti nikdy nechýbali, aby Vzkriesený Ježiš Kristus bol naším  vzorom a spoločníkom v každej oblasti nášho života.
                                                                                                                      s. Petra Gavláková( rehoľná sestra)


Modlitba za našu farnosť
    
     Pane, oživuj v našej farnosti dary Tvojej milosti: Potrebujeme ľudí, ktorí vedia počúvať. Ľudí tvoriacich pokoj, ľudí, ktorí potrebujú spoločenstvo a jednotu, ktorí upokojujú a zmierujú, sú príkladom a hovoria pravdu bez toho, že by zraňovali. Potrebuje ľudí, z ktorých vyžaruje Tvoj Duch a vzbudzujú nádej, zasadzujú sa nezištne za službu Tebe a Tvojmu kráľovstvu. Pane, daruj nám ľudí schopných presvedčiť druhých, ľudí, ktorí sa modlia a premieňajú modlitbu na činy. Pane, daj, aby sa naša farnosť stávala misijným spoločenstvom, spôsobilým pomáhať Ti v službe pre spásu sveta. Amen.

Facebook - Časová Os